Latest in Tech

TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH – Thiên Đan

ĐK: Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách! Thúc bách! Thúc bách tôi đi loan truyền Tin Mừng cứu rỗi. Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách! Thúc bách! Thúc bách tôi loan Tin Vui đến cho mọi người.
1. Một tình yêu không phai tàn, một nhuệ khí rực nóng. Hãy thắp lên lửa tình yêu, lửa tình yêu bao la sáng ngời. Và từng ngày khát vọng này luôn trong con bừng cháy. Sống với Chúa, dẫu bước đường chông gai con sợ chi.
2. Này đời con dẫu mọn hèn, lại được Chúa rợp bóng. Sóng với gió giữa trần gian, Chúa cùng con chung chia ngọt ngào. Và từng ngày giữa biển đời lao đao trong sợ hãi. Mãi tín thác, hiến trót đời con đây cho Ngài thôi.
3. Ngài chọn con nên tông đồ để truyền rao Lời Chúa. Sống chứng tá của Tình Yêu, Chúa tặng ban ơn thiêng dư tràn. Nguyện một đời giữ lời thề luôn trung kiên vì Chúa. Kính tiến Chúa trót xác hồn, xin thương đón nhận con.