Latest in Tech

ISAIA 12 (31.5) – Thái Nguyên

ĐK: Hãy mừng vui và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật là cao cả.
1. Đây Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì. Vì Chúa là chính sức mạnh Đấng tôi ngợi ca, Ngài là phần rỗi của tôi. 
2. Hân hoan tới múc nước tận nguồn suối, dâng lên Chúa lời tụng ca, dâng lên Chúa lời cảm tạ, và hãy cầu khẩn Danh Ngài, báo cho ngàn dân sự nghiệp của Chúa dường bao.  
3. Ca khen Chúa Đấng tỏ hiện kỳ công, cao rao khắp trên trần gian, bao công phúc Chúa đã làm. Này hỡi dân Chúa khắp nơi hát ca mừng vui, vì Ngài là Đấng toàn năng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã tin, rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Ca Isaia (Lễ Thăm Viếng, 31.5)