Latest in Tech

THÁNH VỊNH 102 (CN8TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. 
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban. 
2. Chúa đã tha cho hết mọi điều sai lỗi. Người cho ngươi khỏi hết mọi tật nguyền. Chúa chuộc mạng ngươi ra khỏi nơi vong thân. Rộng nghĩa ân Chúa rất mực từ nhân. 
3. Chúa chẳng chấp nhất nhưng một lòng nhân ái. Lòng yêu thương Chúa cao vời muôn đời. Chúa chẳng trả oán bao điều ngươi sai lỗi. Chẳng xử phân theo như tội của ngươi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán rằng: "Lời Cha là chân lý, lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hóa chúng trong sự thật". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 102 (Chúa Nhật 8 Thường Niên B)