Latest in Tech

THÁNH VỊNH 146 (CN5TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Hãy chúc tụng Chúa Đấng cứu ngươi khỏi mọi đau thương. Hãy chúc tụng Người Đấng ủi an những ai lầm than. 
1. Hãy ngợi khen Chúa Đấng thật cao sáng, hãy chúc tụng Người lòng nhân ái thay. Chúa xây dựng lại Giê-ru-sa-lem tập họp con cái Is-rael. 
2. Chính Người cứu giúp cho kẻ lầm than, cứu chữa những ai nặng mang trái ngang. Tất cả mọi sự do Chúa sắp xếp và hằng trông coi giữ gìn. 
3. Chúa thật cao sáng Đấng đầy quyền năng, Chúa Đấng siêu vượt ngàn muôn thế nhân. Chúa nâng cao người nhỏ bé khiêm nhu loại trừ những kẻ ác nhân.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo bước của Ta". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 146 (Chúa Nhật 5 Thường Niên B)