Menu

THÁNH VỊNH 39 (CN2TNA) – Thái Nguyên

1. Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. 
Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta. 
ĐK: Lạy Chúa này con đây xin đến thực thi ý Ngài. 
2. Hy lễ trên bàn thờ đây, lễ phẩm dâng Ngài cũng không ưng, nhưng Ngài mở tai con hiểu rằng: 
Ngài chẳng muốn của lễ hay là hy tế, thì này con nguyện đến Chúa ơi! 
3. Như sách đã thuật về con: lạy Chúa, con thực tình sung sướng để được sống theo Thánh ý Ngài. 
Lề luật Chúa được ghi trong tận lòng con, để đời con hằng dõi bước theo. 
4. Con đã loan truyền về Chúa, về Chúa con thật là công minh, cho đời biết uy linh của Ngài. 
Và miệng con sẽ chẳng bao giờ im tiếng lời ngợi ca mừng Danh Thánh Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa xin hãy phán dạy vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; 
Chúa có lời ban sự sống đến muôn ngàn đời.. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.