Menu


THÁNH VỊNH 144 (Tất Niên) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa con xin chúc tụng Danh Chúa tự giờ đây cho đến mãi muôn đời. 
1. Chúng con chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa, tán tụng tôn vinh. 
2. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ơn phúc. Chúa từ tâm với hết mọi loài và từ ái với mọi sinh linh. 
3. Hát câu chúc tụng tôn vinh mọi công trình từ bàn tay Chúa. Hết mọi dân hãy chúc tụng Ngài, và nhận biết Nước Ngài vinh quang. 
4. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi đường nẻo của Chúa. Chúa gần ai kêu khấn Danh Ngài, và thành tín chẳng hề phôi phai.
***** Thánh Vịnh 144 (Lễ Tất Niên)