Latest in Tech

ĐÂY LÀ NGÀY (Tv 117) – Lm. Thông Giáo

ĐK: Đây là ngày Chúa đã làm ra. Nào ta hãy vui mừng, vui mừng hỷ hoan.
1. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ: Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn (là trọn) tình thương. Nào Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn (là trọn) tình thương.
2. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa thật uy dũng oai phong. Tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống để tường thuật mọi kỳ công Chúa làm.
3. Viên đá bị thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.