Latest in Tech

HOAN CA PHỤC SINH – Lm. Ân Đức

1. Chúa chúng ta Người đang hiển trị. Khắp muôn dân nào hãy reo mừng. Sự sống đã toàn thắng tử thần. Thập giá đã đập tan âm phủ.
ÐK: Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Lạy Đức Ki-tô ngợi khen Ngài.
2. Đây là ngày Chúa đã làm nên. Nào ta hãy vui mừng hỷ hoan. Sự sống đã toàn thắng tử thần, Thập giá đã đập tan âm phủ.
3. Việc kỳ diệu Chúa làm nên đó, nào ta hãy chúc tụng Danh Người. Ôi Giê-su mối tình cao cả. Khắp gian trần ấp ủ từ đây.