Latest in Tech

HÃY MỪNG RỠ (Is 12,2-6) – Lm. Ân Đức

ĐK: Hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Is-ra-el quả thật vĩ đại.
1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là khúc nhạc tôi ca ngợi Chúa, Đấng cứu độ tôi.
2. Các bạn sẽ vui mừng, múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn Danh Người. Vĩ nghiệp Người, loan báo giữa muôn dân và nhắc nhở Danh Người siêu việt.
3. Đàn ca lên mừng Chúa, mừng Chúa vì Chúa đã thực hiện bao kỳ công, loan báo cho địa cầu được biết. Si-on ơi! Hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi Đấng Thánh của Is-ra-el quả thật vĩ đại.