Latest in Tech

ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - Thiên Đan

ĐK: Ôi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ của chúng con. Mẹ chính là Sao Mai ngời sáng. 
Đấng Vô Nhiễm Tội Truyền là Mẹ Chúa uy quyền. Đấng tràn đầy ơn phúc, xin cầu cho chúng con.
1. Giữa trần gian bể dâu, tiếng khóc than của nhân loại Mẹ ơi có thấu? 
Nguyện xin Mẹ chuyển cầu, để Chúa thương đổ tràn ơn phúc của Ngài.
2. Trong lời kinh khấn xin, Chúa khứng ban nguồn ơn lành là ơn cao quý. 
Nguyện xin Mẹ chuyển cầu để Chúa thương ban ơn nâng đỡ mọi người.
3. Giữa đời bao khổ đau bao nhiêu người ngày đêm oằn mình trong nguy khốn. 
Nguyện xin Mẹ chuyển cầu để Chúa thương ra tay cứu giúp mọi người.
 ***** Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
***  Imprimatur: 23.5.2020 - TGP. Sài Gòn
*****➡ Thánh Ca Thiên Đan