Latest in Tech

CON KÊU LÊN NGÀI – Cát Minh

ĐK: Con kêu lên Ngài lạy Chúa vì Ngài đã đáp lời con. 
Con trông lên Ngài, kêu xin van nài lạy Chúa xin lắng nghe. 
1. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ bao la của Chúa, Ngài cứu ai nương tựa dưới cánh tay Ngài. 
2. Xin giữ gìn đời con như thể con ngươi của Chúa, ở dưới cánh tay Ngài che chở an lành..
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)