Latest in Tech

GIA ĐÌNH KÍNH SỢ CHÚA – Anphong Hoan

ĐK: Hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay gia đình kính sợ Thiên Chúa! Luôn sống thanh cao, thương mến dâng trào, ăn ở theo đường lối Người. 
1. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Thiên Chúa, ăn ở chính ngay theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm giờ đây bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. 
2. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái. Và bầy con tựa những cây ô-liu, mỗi ngày xúm xít nơi bàn ăn. 
3. Đây chính là phúc lộc Chúa thương dành cho ai kính sợ danh Chúa. Xin Chúa từ Si-on đoái thương bạn, xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. 
4. Ước gì khi bước đi trên trần gian bạn luôn được sống yên hàn! Ước chi mỗi ngày bạn sống vui bên đàn con cháu, bạn luôn luôn thái bình!
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn