Latest in Tech

HẠNH PHÚC THAY – Anphong Hoan

ĐK: Ôi hạnh phúc thay ai hằng tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở ngay lành theo đường lối Chúa Trời. 
1. Hạnh phúc thay ai hằng tôn sợ Thiên Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Con cháu họ mạnh mẽ oai hùng giữa muôn thử thách, Dòng dõi của họ luôn được Chúa giáng phúc thi ân. 
2. Hạnh phúc thay ai người biết rộng lòng thương, Biết theo nẻo chính mà trợ giúp chẳng ngơi. Họ không hề nao núng bao giờ trước bao điều ác, Trong suốt cuộc đời luôn cậy trông, phó thác, tin yêu. 
3. Kẻ khó khăn, tay họ dang rộng làm phúc, Những ai mệt mỏi, họ chẳng ngớt ủi an. Uy thế họ luôn mãi vươn cao giữa muôn người thế, Công đức của h vang lừng không ngơi nơi dương gian. 
4. Người chính ngay gia đình sang giàu sung túc, đức công bình mãi toả rạng khắp mọi nơi. Trong thế nhân, gương sống ngay lành suốt đời bừng sáng, Thiên Chúa yêu chiều ban hạnh phúc mãi mãi khôn nguôi..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn