Latest in Tech

KHÔNG HAM GIÀU – Anphong Hoan

1. Con chẳng xin cho mình được trở nên giàu sang. Con cũng không xin nghèo, suốt một đời mãi luôn trắng tay. Sợ lúc giàu sang con đâu còn cậy trông ơn Chúa; Hay khi bần hàn con lâm vào cướp giật gian tham. 
ĐK: Xin cho con mỗi ngày lương thực cần dùng: không tham giàu, không mong nghèo, không phải lo toan. Chúa thương bao bọc giữ gìn đời con mãi luôn bình an trong tình yêu Chúa, suốt đời tín thác và cậy trông. 
2. Con chỉ xin hai điều, nguyện Ngài không từ chối: Xin giúp con xa rời biết bao điều xảo trá dối ngoa, và giúp đời con cho tay sạch lòng thanh luôn mãi. Khi xa lìa trần Chúa đưa vào yến tiệc thiên thu. 
3. Nơi thế gian bao người ngược xuôi luôn ngày đêm, thu tích thêm không ngừng với tham vọng giàu sang chứa chan. Trần thế hợp tan, ước mơ gì giàu sang phú quý? Mai xa cuộc đời đâu gom vàng góp bạc mang đi.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn