Latest in Tech

LỜI TRỐI – Anphong Hoan

1. Cha sắp về cùng Chúa tuy không biết chắc là ngày nào, nhưng chỉ biết một điều lòng hằng luôn hướng vọng trời cao. Cha ra đi bình an, đi về cùng Thiên Chúa. Các con ơi ở lại hết lòng tuân giữ luật Dòng. 
ĐK: Muốn nên thánh hãy giữ luật Dòng, muốn nên thánh hãy giữ luật Dòng cho trọn! Đem trót tâm hồn, yêu Chúa vuông tròn, tình không hao mòn. Ngày cha ra đi chớ quá lo âu hay quá đau buồn! Vâng trọn ý Chúa, cùng dắt nhau đi trên đường bình an! 
2. Cha sắp về cùng Chúa hân hoan vui sướng là dường nào! Như hưởng nếm ngọt ngào trọn tình thương Chúa Trời gởi trao. Cha đi trong bình an, trao đoàn con cho Chúa; Chúa thương cha vô cùng, Chúa hằng thương mến chúng con. 
3. Trên bước đường trần thế bao nhiêu gian khó ngàn khổ sầu. Nhưng hãy bước can trường cùng dìu nhau thoát ngàn khổ đau. Chuyên chăm khuyên bảo nhau trau dồi đàng nhân đức, sánh vai nhau trên đường để cùng nên thánh mỗi ngày.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn