Latest in Tech

MỪNG THÁNH ATHANASIÔ – Anphong Hoan

1. Đoàn con quy tụ nhau đây ngày mừng kính thánh quan thầy, niềm vui tràn dâng chất ngất tuyệt vời thay giây phút sum vầy. Tình Chúa cao dày thương tuôn ban ơn thánh dư đầy, ban thánh quan thầy dạy đoàn con yêu Chúa đêm ngày. 
ĐK: A-tha-na-si-ô miệt mài bênh vực thần tính Đức Ki-tô, A-tha-na-si-ô trung thành truyền rao giáo lý Tông Đồ. Nguyện mong cho đoàn con hăng say, đầy nhiệt tâm loan truyền Chân Lý Chúa. Quyết tiến bước từng ngày theo gương thánh quan thầy dựng xây Nước Chúa. 
2. Tình yêu quy tụ đoàn con cùng bên nhau sống vui vầy, niệm suy triền miên Chân Lý cùng thực thi Thiên Ý đêm ngày. Như thánh quan thầy không đam mê trong thế gian này, mơ ước đong đầy ngày về bên Thiên Chúa sum vầy..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn