Latest in Tech

THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN – Anphong Hoan

1. Xưa kia một người dám lấy tình yêu đáp đền tình yêu. Xưa kia một người dám lấy mạng sống đáp đền mạng sống. Là An-rê Phú Yên người suốt đời hiên ngang, trung kiên; hiến dâng thân mình làm lễ hy sinh hầu chứng minh niềm tin.
ĐK: Xin chúc tụng Chúa thương dùng An-rê Phú Yên làm nhân chứng đức tin can trường giữa lòng dân tộc Việt Nam. Xin Chúa thương nhận lời thánh nhân tha thiết kêu cầu cho đoàn con hằng trung tín sống cho tình yêu, chết vì tình yêu. 
2. Mắt ngước nhìn trời, vinh quang rạng ngời suốt đời hằng mong. Máu thánh nhuộm hồng, cái chết vì yêu tuôn trào sự sống. Này An-rê Phú Yên người suốt đời luôn luôn trinh trong, Chúa thương đưa vào hưởng nguồn vinh quang, hạnh phúc không hề ngơi. 
3. Không mối tình nào cao hơn tình người hiến mạng vì yêu. Chúa đến trần gian hy sinh mạng sống cho người Ngài yêu. Đoàn con xin dấn thân đền đáp tình yêu thương cao siêu. Dõi theo gương lành một đời An-rê thành chứng nhân tình yêu.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn