Menu

THÁNH VỊNH 116 (3.12) – Thái Nguyên

ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, 
truyền rao chân lý muôn nơi cho cuộc đời được ơn cứu độ. 
1. Ngàn dân hỡi! Hãy ngợi khen Chúa. Muôn nước ơi, chúc tụng Danh Ngài. 
2. Vì tình Chúa thật là cao cả. Lòng tín trung của Ngài muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Này đây Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: 
Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Alleluia, Alleluia.