Menu


[TCPV] Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Nguyên Hữu
 
Trần Hoà Yên
 
Martino
 
Nguyễn Văn Trinh
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Kim Long
  
Nguyên Hữu
  
Văn Chi
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 22,1-14   
Huy Hoàng
Mt 22,1-14   
Mi Trầm
Mt 22,1-14   
Thanh An
Mt 22,1-14   
La Thập Tự
  
Xuân Tưởng

Nguyễn Duy

Mi Trầm

Nguyễn Duy

Hoàng Kim

Cát Minh
 ⚫ Tạ Lễ
Anh Tuấn

Văn Chi

Nguyễn Bang Hanh

Ca hiệp lễ
Tv 129,3-4
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ,
lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en.

Ca hiệp lễ
Tv 33,11 
Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ,
còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

1 Ga 3,2
Khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào,
chúng ta sẽ được thấy Người như vậy.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)