Latest in Tech

LẠY CHÚA THÁNH THẦN (HXB) – La Thập Tự

1. Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ đang ở. Cửa nhà đóng kín im lặng, nhưng Chúa Giê-su đã đến. Chúc anh em được bình an. Các ông mừng vui thấy Chúa; Chúa hứa ban Thánh Thần. 
ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy xuống trên con. Ban ơn của Ngài, vững một niềm tin cậy mến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ở mãi bên con. Ban ơn sức mạnh, để con làm chứng Tin Mừng. 
2. Ngài là bóng mát tâm hồn, thương xót bao người đau buồn. Ngài là ánh sáng cho đời, soi lối cho ai đang tới. Hãy xuống ơn cùng đoàn con, chúng con nguyện đi khắp chốn, nói cho bao tâm hồn. 
3. Ngài là gió mát đêm hè, con dám xin Ngài vỗ về. Ngài là suối mát trên ngàn, ai uống hân hoan không chán. Hãy xuống ơn cùng đoàn con, sướng vui đời con có Chúa, bước đi trên gian trần.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)