Menu


[TCPV] Chúa Nhật 26 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Huy Hoàng
  
Đinh Thanh Hiền
   
Ngọc Báu
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Nguyên Kha
  
Mạnh Tuyên
  
Huy Hoàng
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 21,28-32   
Mi Trầm
Mt 21,28-32   
La Thập Tự
Mt 21,28-32   
Huy Hoàng

Dương Quảng

Nguyễn Duy

Anphong Hoan

Nguyễn Duy

Từ Duyên
 ⚫ Tạ Lễ
Anh Tuấn

Kim Long

Nguyễn Duy