Menu


[TCPV] Chúa Nhật 25 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Trần Hoà Yên
 Is 55,6-9   
Bạch Quỳnh
 
Kim Long
   
Hồng Vy
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Đ.T.
  
Hoài Bắc
  
Văn Chi
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Ga 10   
Trần Anh Linh
 Ý: Tv 118   
Thái Nguyên
  Mt 20,1-6   
La Thập Tự
  Mt 20,1-6    
Cao Huy Hoàng
  Mt 20,1-6    
Huy Hoàng

Đăng Quang

Phanxicô

Phanxicô

Hùng Lân

Ân Đức
 ⚫ Tạ Lễ
Đinh Thanh Hiền

Mi Trầm

Huyền Linh