Menu


[TCPV] Chúa Nhật 1 Mùa Chay B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật I Mùa Chay B

   Nhập lễ
Tv 90,15-16

 
 Ca nhập lễ 
Kim Long
 
Mi Trầm
 
Mi Trầm
   Đáp Ca
Năm B: Tv 24,4-5a.6 và 7c.8-9 (Đ. x. c.10)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Tv 90,4-5 (Graduale Romanum, p. 76)

   
Kim Long
   
Trần Mừng
   
Huy Hoàng
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Mt 4,4b hoặc Tv 90,4

 
 Ca hiệp lễ 
Kim Long
   
Thái Nguyên
   
La Thập Tự
 
Phanxicô
   
Nguyễn Duy
   
Nguyễn Duy
   
Nguyễn Duy
   Tạ lễ
Martino

Nguyễn Duy

Ca nhập lễ
x. Tv 90,15-16
Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại,
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
cho sống lâu, phúc lộc đầy tràn.

Ca hiệp lễ
1. Mt 4,4b
Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, 
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
2. Tv 90,4
Chúa phù trì che chở,
dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)