Menu


[TCPV] Chúa Nhật 19 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Hoàng Ngô, Hoàng Phúc
 
Kim Long
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
 
Mi Trầm
  Dâng Lễ
Hồng Dung
  
Tạ Mạnh Nghi
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
 
Vi Nam
 
La Thập Tự

Hiền Hoà

Mi Trầm
 
Martino
  
Mi Trầm
  
Anh Tuấn
 ⚫ Tạ Lễ
Tâm Bảo

Anh Tuấn

Ca nhập lễ (Tv 70,20.19.20.23)
Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,
đừng mãi mãi bỏ rơi
mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.
Lạy Thiên Chúa,
xin đứng lên biện hộ cho Ngài.
Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

Ca hiệp lễ 
1. (Tv 147,12.14)
Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

2. (Ga 6,52)
Chúa nói : “Bánh tôi sẽ ban tặng,
chính là thịt tôi đây,
để cho thế gian được sống.”