Menu


[TCPV] Thánh Lễ Giao Thừa

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Lễ Giao Thừa

   Nhập lễ
Tv 133,3

 
Nguyễn Duy
 
Vũ Mộng Thơ/ND
   Đáp Ca
Tv 120,1-2,3-4,5-6,7-8 (Đ. c.2)

  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Nguyễn Duy
  Ca Tiến lễ


   
Lan Thanh
   
Nguyễn Duy
   
Thy Yên
   
Phanxicô
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Hr 13,8

 
Trần Anh Linh
   
Trần Anh Linh
   
Nguyễn Duy
 
Ngọc Linh
   
Nguyễn Duy
   
Giang Ân
   Tạ lễ
Kim Long

Duy Thiên

Ca nhập lễ
x. Tv 133,3
Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả
từ núi thánh Xi-on.

Ca hiệp lễ
Hr 13,8
Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một,
hôm qua cũng như hôm nay,
và như vậy mãi đến muôn đời.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)