Menu


[TCPV] Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07-10)

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

 ⚫ Ca Nhập lễ                Lc 1,28  
Thành Tâm
Lc 1,28    
Kim Long
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Kim Long
  
Kim Long
  
Kim Long
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
(Lc 1,31)
--------
Lc 1,46-55   
Kim Long
Lc 1,46-55   
Kim Long
   
Hồng Trần - PĐĐ
 ⚫ Tạ Lễ
Phạm Xuân Chiến

Kim Long
  
Văn Chi

Hải Linh

Nguyễn Bang Hanh

Văn Chi

Anphong Hoan

Mi Trầm

Lê Huy

Trầm Hương

Ca nhập lễ (Lc 1,28.42)


Xin vui mừng lên,

lạy Đức Ma-ri-a đầy ân sủng,

Đức Chúa ở cùng bà.

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ,

và người con bà cưu mang

cũng thật là có phúc.


Ca hiệp lễ (Lc 1,31)


Thiên sứ nói với Đức Ma-ri-a rằng :

“Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

và đặt tên là Giê-su."

(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)