Menu


[TCPV] Lễ Tạ Ơn - Tất Niên

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Lễ Tạ Ơn - Tất Niên [Lễ Theo Truyền Thống Dân Tộc]

   Nhập lễ
Ep 5,19-20

  Ep 5,19-20  
Nguyễn Duy
 
Anh Tuấn
 
Nguyễn Duy
 
Kim Long
 
Kim Long
 
Nguyễn Duy
   Đáp Ca


  
Nguyễn Duy
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ


   
Nguyễn Duy
   
Mi Trầm
   
Phạm Huy Hoàng
   
Anh Tuấn
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 115,12-13

 
Giang Ân
   
Nguyễn Duy
   
Phanxicô
 
Ngọc Linh
 
Văn Chi
   
Mai Nguyên Vũ
   
Kim Long
   
Kim Long
   
Huy Hoàng
   
Nguyễn Năng
   
Mai Nguyên Vũ
   
Phanxicô/TT
   
Mi Trầm
   
Anh Tuấn
   
Thành Tâm
   Tạ lễ
Đàm Ninh Hoa

Thy Yên

Thy Yên

Hải Linh/VĐT
   
Oanh Sông Lam
   
Văn Chi

Ca nhập lễ
x. Ep 5,19-20
Đàn hát lên ! Nhờ Thánh Thần linh hứng,
trót tâm tình, dâng Thiên Chúa là Cha.
Luôn cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử,
vì Người ban muôn phúc lộc chan hoà.

Ca hiệp lễ
x. Tv 115,12-13
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)